Barangsiapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama Barangsiapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang ma’rifat Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri…